Περιβαλλοντική Πολιτική

Η ιδιαίτερη ευαισθησία της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος  την έχει οδηγήσει στο σχεδιασμό και εφαρμογή μιας περιβαλλοντικής πολιτικής βασισμένης στο πρότυπο ISO 14001:2004.

Στόχοι της πολιτικής είναι:

  • Χρήση αποδοτικών συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων.
  • Μείωση των καταναλώσεων ενέργειας με καινοτόμες πρακτικές εσωτερικής λειτουργίας.
  • Υιοθέτηση μέτρου ανακύκλωσης στη μέγιστη δυνατή κλίμακα.
  • Προώθηση αγαθών που προέρχονται από ανακυκλωμένες α’ ύλες.
  • Συντήρηση και καθαρισμός χώρων πάντα με χρήση οικολογικών μεθόδων.